شیطان شناسی

این نجواها و درگوشی حرف زدن شیطان با انسان در یکایک حواس پنجگانه و تفکرات و عواطف دخیل می شود و اراده آدمی را در هر امر و انتخابی بخدمت خود می گیرد و او را مرید می سازد و از لشکریان شیطان می کند و حزب شیطان! “شیطان بر آنان مسلط شد و یاد خدا را بکلی از آنها زائل نمود آنها حزب شیطانند و حزب شیطان همواره زیانکار است.” مجادله١٩- اهل معرفت نفس در مراقبه اش بوضوح این نجواها و گفتگوها و مجادلات شیطان را در گوش خود، در ذهن و بلکه دل خود درک می کند. ولی آنگاه که شیطان بر دل و ذهن مسلط گردد دیگر جز صدا و منطق شیطان در عواطف و ذهن آدمی نیست و چنین انسانی از لشکریان شیطان و حزب او گشته است و خلیفه شیطان است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۵