شیطان شناسی

انسان یا بواسطه الهام و ذکر و وحی باطنی می اندیشد و تصمیم میگیرد که او امام است. و یا بواسطه کلام و امر امامش می اندیشد و عمل میکند که او مؤمن است. و در غیر اینصورت بواسطه نجواها و آموزه های شیطان میاندیشد و عمل میکند که او از لشکریان و حزب شیطان است. آدمی اگر با خود مراقبه و تأمل و نظری داشته باشد بوضوح می بیند و می شنود که دائماً گفتگوها و نجواهائی در گوش او و در اندیشه و دلش در جریان است که یا الهام الهی است یا الهام و کلام و حکمت امام است و در غیر اینصورت آموزه های شیطان است. ولی آیا میزان تشخیص کدامست؟ آخرین و محکمترین میزان تشخیص همان اعمالی است که از انسان بروز می کند. و میزان عمل حق جز دین خدا و شریعت محمدی و عترت علوی نیست که در آن هیچ تردیدی نیست و از محکمات است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶