شیطان شناسی

کسی که افکار و عواطف خود را زیبا و بر حق می داند ولی اعمال و گفتارش موجب خسران و رسوائی و ذلّت و فساد است پس باید بداند که فکر و ذکرش هم از شیطان است زیرا در قرآن کریم این نشانه ها بارز شده است که شیطان موجب رسوائی و خسران و هلاکت و جنون می گردد. و امروزه فقط ذاکران حق هستند که قلوبشان به یاد خدا دائم الذکر است که از

وسوسه ها و تصرفات شیطانی مصون هستند و مابقی اگر تحت اراده و اطاعت امامی حی نباشند بی تردید در تصرف شیطان قرار می گیرند: “هر کسی از یاد خدا رویگردان باشد شیطان را بسراغش میفرستیم تا همراه او باشد.” زخرف٣٣- یعنی آدمی یا در معّیت خدا یا ولی خداست و یا در معّیت شیطان است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶