شیطان شناسی

شیطان در انسان نابودگری می کند یعنی یافته های عالم وجود را در او تحریف و مسخ و نابود می کند و بتدریج اعضای حسی و ذهن و دل را هم نابود می کند یعنی از کار و خلاقیت و ادراک می اندازد. یعنی چشم و گوش و ذائقه و شامه بتدریج کرخت می شوند و ذهن تنبل و راکد می شود و دل هم سنگ و بی عاطفه و بی تفاوت می شود و این نابودی

وجود است و از کار افتادن کارگاه خلقت و وجودیابی در بشر! و امروزه در همه جا شاهد این وضعیت هستیم: “کورند و کرند و لالند و تعقلی ندارند…” قرآن کریم!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶