شیطان شناسی

و اما برخی از فعالیتهای حسی و ذهنی و قلبی در بشر فقط قلمروهای جذب القائات و اراده شیطان هستند که از گناهان بزرگ محسوب شده اند که علت کبیره بودن این گناهان همین است که شاهراه رسوخ شیطان در بشرند مثل گوش دادن پنهانی(تجسس) و یا چشم چرانی(هیزی و تجسس نگاه)،غیبت و تهمت ناحق، چشیدن و بوئیدن غذاهای دزدی و ربائی و محرمات، دروغگوئی، زنا و قمار و خمر و شرط بندی و امثالهم که جملگی در قرآن کریم

موسوم به اعمال شیطان هستند و پلیدند(مائده٩٠)- که ارتکاب برخی از این گناهان کبیره به آنی موجب زائل گشتن ایمان در دل می شود مثل دروغگوئی و تهمت زدن به مؤمنان! و دلی که کافر شد خانه شیطان می گردد.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶