شیطان شناسی

این گناهان کبیره از معروفترین خطوات شیطان در جوامع بشری هستند که ارتکاب به آنها به آنی موجب رسوخ شیطان در انسان می گردد و عقل و دل به تصرف درمی آید. پس گناه بودن و کبیره بودن برخی از گناهان به این دلیل است که وجود آدمی از دست می رود و نابود می شود زیرا شیطان بقیةالعدم است و در هر کسی وارد شود او را به نابودی می کشاند. زیرا آنچه که به انسان وجود الهی می بخشد و او را به مقام خلافت اللهی می

رساند احکام دین خداست که بواسطه انبیای الهی بسوی مردم آمده است و معروف به اخلاق الله است در درجات شریعت و طریقت و واجبات و محرمات و مستحبات! پس هر که حرامی را حلال سازد در واقع وجود را به عدم افکنده است و خودش را تخریب و هلاک کرده است و از این راه شیطان را بر خود وارد کرده و وجود الهی خود را تحویل دشمن وجودش داده است که بر خدای رحمان و رحمت مطلقه الهی کافر و یاغی است. “ابلیس به خدای رحمان کافر و یاغی شد.” قرآن- و می دانیم که هسته مرکزی وجودیابی انسان نفس ناطقه و عقل است و شیطان هم دقیقاً بر همین قلمرو رخنه میکند تا آنرا تحریف و تخریب کند یعنی قدرت منطق و تعقل و ادراک بشر را، از طریق نجواها، توصیه ها، شعارها و آرزوها و وعده های دور و درازش!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۶