شیطان شناسی

و از میان همه آموزه های شیطانی هیچیک مخربتر از القای آرزوهای دنیوی و آرمانهای مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار میدهد و دانستیم که سلطان ظلمات دهرپرستی هم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و هوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و هستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این هلاکت کامل است. و لذا در قرآن کریم القای آرزوهای دور و دراز از مکررترین دسیسه های شیطان در انسان است که در دهها آیات ذکر شده است. و بدینگونه است که انسان مرید کامل شیطان می گردد و کلیه حواس و هوش و دلش به تسخیر شیطان درمی آید در

سمت تحقق آرزوهائی که تا دم مرگ تعقیب می شود و سرابی بیش نیست. از این بابت حتی انبیای الهی نیز در خطر ابتلاء بوده اند هر چند که آرزوهای پیامبران جملگی معنوی و در جهت رشد و هدایت مردم بوده است ولی بهرحال آرزوهائی در ظرف این دنیا بوده است که موجب غفلت و نسیان از ذکر و حضور و امر خداوند است و اگر عصمت ویژه الهی درباره پیامبران نمی بود آنها هم هلاک می شدند.(حج۵٢)- پس فرق نمی کند که ماهیت آرزو و آرمانها چه باشد حتی آرمانشهرهای معنوی و اجتماعی در تاریخ بشر هم زمینه بروز اشد طاغوتها و ستمها بر روی زمین بوده است مثل مدینه فاضله کمونیستی و لیبرالیستی و حتی مذهبی و اسلامی! زیرا امر خدا الساعه و آنی و حضوری است و آنچه که انسان را از اکنونیت الهی غافل سازد موجب خسران و تسخیر شیطان در بشر است: “هشدار که آرزوها بزرگترین دامهای شیطانند.” علی(ع)! “ای مؤمنان خدای حی و قیوم را بپرستید.” قرآن- یعنی خدای “حال” را بپرستید نه خدای گذشته و آینده را! زیرا گذشته گرائی و آینده پرستی دو قلمرو سلطنت ابلیس است تحت هرعنوانی که باشد. زیرا این هر دو به معنای نژادپرستی است که قدمت پرستی، پرستش آباء و اجداد است و آرمان پرستی هم پرستش فرزندان است. “آنانکه یاد خدای را فراموش کردند شیطان را بسراغشان فرستادیم تا همواره با آنها باشد.” زخرف٣۶- و یاد خدا یعنی حضور در اکنونیت حی و قیومی پروردگار!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷