شیطان شناسی

همه امراض نابود کننده سیستم ایمنی بدن انسان مولود لمس و همآغوشی با شیطان است مثل هپاتیت، ایدز، ابولار و غیره! زیرا وقتی انسانی با شیطان هماغوش شد کل روح رحمت و ایمان و امنیت وجودش نابود میشود و در مهلکه عدمیت می افتد زیرا ابلیس بقیةالعدم در عالم وجود است. یعنی مصونیتش در قبال عدم از بین میرود! لمس و هماغوشی شیطان یعنی هماغوشی وجود و عدم! سقوط وجود در آغوش عدم! سقوط نور در ظلمات! و این به لحاظ منطقی همان واقعه واژگونسالاری مفاهیم و عقول و ادراک و

هوش و حواس بشر است. حال بهتر می توان درک کرد که چرا این نوع آدمها بسرعت بسوی انواع مخدرات و خودکشی ها و جنایات و آدمخواری می روند زیرا دچار ادراک ضد ادراکی شده اند و فهم ضد فهم! یعنی همه کانونها و ارکان دریافت وجودشان، ضد وجود و عدم پرست می شود زیرا ابلیس حضور عدم در عالم وجود است! و لذا شاهد شنوائی ضد شنوائی و بینائی ضد بینائی، بویائی ضد بویائی، چشائی ضد چشائی، لمس ضد لمس، عاطفه ضد عاطفه و عقل ضد عقل در سراسر جهان هستیم و اینان لشکریان و حزب شیطان هستند که در خسرانی فزاینده بسر می برند در سراشیبی نابودی بدست و اراده خود! خودی که عین شیطان شده و خلیفه شیطان است. این هماغوشی با شیطان، ای کاش منجر به تعطیلی کامل حواس و هوش گردد بلکه هوش و حواس دچار ادراکی واژگونه می شود یعنی گوش کاملاً کر نیست بلکه هر سخنی را وارونه می یابد و چشم هم هر سیما و صورتی را معکوس میبیند و… . این همان واژگونی در دوزخ است: “بدانید که تبهکاران واژگونه اند.” قرآن کریم! یعنی ضد وجودند و ضد ارزشهای حیاتی انسان زیست می کنند. و این وضِع اکثریت مردمان متمدن است که در شهرهای بزرگ صنعتی زندگی می کنند که همه ملاکها و ارزشهایشان معکوس است و لذا کل طبیعت محیط زیست خود را هم به یاری شیطان تبدیل می کنند و هیچ چیز طبیعی را برنمی تابند و از آن زجر می برند و همه چیزها بایستی صنعتی و نفتی و لیزری و نانوئی و اتمی و الکترونیکی باشد. “آنانکه شیطان را بجای خداوند، ولی و صاحب خود ساخته اند مخلوقات الهی را تبدیل و تخریب و فسادی آشکار می کنند.” نساء١١٩-
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷