شیطان شناسی

و شیطان از درب همه حواس پنجگانه آدمی می تواند بر نفس ناطقه و دل انسان وارد شود و او را تسخیر کند که جامعترین و کاملترین حواسها همان حس لامسه است که نزدیکترین نوع رابطه انسان با جهان است که اشد این لمس ها در رابطه با جنس مخالف ممکن می شود که همه سائر حواس و هوش و دل را هم به تمام و کمال دخیل میسازد اگر این لمسی ناحق و باطل و زنائی باشد. و لذا خداوند مادینه پرستی (زن پرستی و عورت پرستی) را قهارترین قلمرو رسوخ شیطان در انسان خوانده است که انسان را به پرستش شیطان می کشاند: “کسانیکه مادینگی را مریدی می کنند به پرستش شیطان سرکش و ویرانگر در می آیند.” نساء١١٧- که خداوند این واقعه را شدیدترین نوع شرک و ستم خوانده است. و لذا

شاهدیم که امروزه مکاتب شیطان پرستی جملگی عورت پرستان و سکس پرستان و منحرفین و دیوانگان جنسی هستند که کل وجودشان بهمراه همه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی وعقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف شیطان درآمده است و براستی خلفاء و اولیای شیطان شده و بلکه عین شیطان گشته اند یعنی شیطان در صورت انسان! و این عاقبت لمس شیطان است یعنی انسانی که به دام عورت پرستی و سکس پرستی افتاده است دائماً در آغوش شیطان است و بواسطه شیطان لمس میشود. و از این لمس شیطانی انواع امراض مهلک و حیرت آور عصر جدید رخ نموده است که در تاریخ کم سابقه است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۷
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com