شیطان شناسی

شیطان متخصص واژگونسازی و واژگونسالاری وجدان بشر است چرا که”وجدان” همان وجود-دان است به دو معنای دانای وجود و خانه وجود! و هر دو یکی است. پس شیطان متخصص واژگونسازی دانائی و عقل است زیرا نخستین نور وجود که آفرینش را برپا ساخت نور عقل بود که ذات محمدی داشت. پس واژگونسازی عقل همان نابودی وجود است وجودی که کمالش در محمد و آل محمد است که نور عقل کل عالمند. و لذا بزرگترین و

مستحکمترین دژ امنیت وجود در آخرالزمان همان نور عقل محمدی و امام مبین است. پس ابلیس هم در آخرالزمان تمام تلاش خود را در واژگونسازی عقل و عرفان و شریعت محمدی بکار می گیرد تا از آن بزرگترین دجالیت را پدید آورد و لذا د ّجال آخرالزمان دارای ساختار و منطق و کلمات و استدلال و قول و اعتقاداتی بظاهر اسلامی و محمدی است و در این لباس است که واژگونسالاری را تبیین و تقدیس می کند و اسلام و امامت ضد محمدی بنا می سازد: شریعت ضد شریعت و عرفان ضد عرفان!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۸
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com