شیطان شناسی

“شیطان کسانی را که قبلاً مرتکب گناهان زیادی شده بودند به گمراهی میکشاند.” آل عمران١۵۵- یعنی قبلاً بواسطه ارتکاب گناهان دچار واژگونسازی هوش و حواس شده و لذا آماده پذیرش شیطان بودند به لحاظ ماهیت ادراک و منطق! زیرا شیطان رسالتی جز واژگونسالاری هوش و منطق انسان ندارد: “آنکه بدی کرد واژگون شد.” قرآن! و این واژگونی ادراک حسی و منطقی و عاطفی است که خوب را بد می یابند، زیبا را زشت ، درست را نادرست، باید را نباید، رحمت را اهانت و محبت را شقاوت و بعکس! شیطان هر

معنا و منطق و احساس و ادراک وارونه و نادرستی را در انسان تثبیت و دائمی کرده و تبدیل به یک نظام ارزشی ضد ارزش می سازد تا به آن فخر کند و این همان خلافت شیطان در انسان است و پیدایش ایدئولوژی شیطانی از انسان که قلمرو ظهور دجالیت می باشد. یعنی شیطان، واژگونسازی ارزشی در بشر را تبدیل به واژگونسالاری میکند یعنی بدیها را لباس خوبی و مقدس میپوشاند که چندین آیه در این باب در کتاب خدا آمده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۱۸
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com