شیطان شناسی

پس باید درک نمود که شیطان هرگز مستقیماً امر به دزدی و شرارت و زنا و خیانت و پلیدی نمی کند بلکه بواسطه توجیهات قدسی و دینی و شرعی و عرفانی و علمی و امثالهم راه ارتکاب مفتخرانه به هر پلیدی را مهیا می سازد اتفاقاً تحت عنوان خدای ناب و مطلق و دست نیافتنی بهمراه انکار مردان خدا که وارثان آدم(ع) بر روی زمین هستند. شیطان بانی مکتب ناب گرائی محض توحیدی است و خداپرستی مطلق بگونه ای که هیچ موجودی در عالم وجود نباشد و جهان هستی از خلق تهی و پاک باشد و جز خدای نابوده باقی نماند. و این نابودی پرستی عبادی-عرفانی ابلیس است که بر غیر خدای نابوده سجده نمی کند و به خون آدم و آدمیان تشنه است. حال جستجو کنید که در میان روحانیون و علمای مذاهب

توحیدی روی زمین چقدر از این نوع خداپرستان ناب و ابلیسی می یابید که به اسم خدا خلقش را قتل عام می کنند و جز خدا همه را تکفیر می کنند در حالیکه اصل کفرشان در قبال ظهور و بروز تجلیات خدا از خلق است. اینها عدم را خدا می نامند و می پرستند. اینست معنای عدم پرستی ابلیس! کسانیکه همه را نجس میدانند جز خدائی که وجود ندارد! وسواس بزرگترین ویژگی آشکار شیطانپرستان و عدم پرستان است. این واضحترین معنای معقول عدم و عدم پرستی شیطانی و شیطان شناسی وجودی است. و اینکه عدم مطلق وجود ندارد و توهمی بیش نیست که سلطانش ابلیس است که منکر حقیقت است و لذا اساس شیطنت و هر معصیتی هم دروغ و دروغگوئی است بمعنای انکار واقعیت! و این همان تلاش برای معدوم کردن و عدم پرستی است. وهمین تلاش مذبوحانه و ناممکن است که حواس و هوش و شعور آدمی را مختل و وارونه می سازد: “دروغ نمی گوئید الا بخودتان و فریب نمی دهید الا خودتان را.” قرآن کریم! یعنی فقط می توانید هوش و حواس خودتان را منکر شوید و خود را کور و کر و لال و احمق سازید و خودتان را معدوم کنید! پس عدم و عدم گرائی و عدم پرستی تماماً مربوط به قلمرو ادراک بشر است و لذا کار شیطان هم تماماً در همین قلمرو است! و آدمی بمیزانی که کور و کر و مدهوش و احمق می شود دست به هر تبهکاری می زند تحت سلطه شیاطین!
کتاب شیطان شناسی ص ۱۹
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com