شیطان شناسی

شیطان جز از طریق نفس ناطقه با آدمی تعامل و تبادل نمی کند. پس فقط کسی که نفس ناطقه اش را می شناسد القائات و نجواهای شیطان را هم در خود می شناسد و در غیر اینصورت همه القائات و نجواها و خطوات شیطانی در خود را به حساب افکار و امیال و احساسات و مکاشفات و الهامات خود می گذارد و آنها را مریدی می کند جز کسی که تحت اطاعت و ارادت پیرطریقت است. “هر که خودش را مریدی کرد بنده شیطان می شود.” قرآن- جمله معروف و حکیمانه علی(ع) یعنی “من نمی دانم- لاادری” بیانگر مغز

خودشناسی و شیطان شناسی است زیرا “من” در هر انسانی همان هسته مرکزی عدمیت ازلی اوست و کانون بذرافشانی و تخم گذاری شیطان که از هر منی صد هزار من تولید می کند. پس هر که دارای هوی هویت است و سر من-هوئی می داند شیطان را می شناسد و دائماً لعنت می کند یعنی دائماً در هر دانسته و ادراکی، من زدائی و تسبیح می کند از برای خدا و رسول و امامی حی که سرچشمه نور معرفت اوست. پس کسی که امامی حی ندارد که منشأ نور ادراک و احساس و هوش و حواسش باشد بی شک همه دانسته ها و یافته های قدیم و جدیدش شیطانی است و بسوی ابلیس رهنمون می گردد
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com