شیطان شناسی

امروزه فقط در معرفت اسلامی- قرآنی است که وجود شیطان تماماً تحت اراده مطلق خداوند خالق قرار دارد و شیطان بی اذن الهی و بدون امرش به هیچ کسی نزدیک نمی شود و توان هیچ فعالیتی ندارد که در دهها آیه از قرآن این امر صراحت یافته است: “ای شیطان هر کسی از مردم را که میتوانی با صدای خود تحریک کن و لشکر سوار و پیاده ات را بسوی آنها بفرست و در ثروت و فرزندانشان شریک شو و آنها را با آرزوها سرگرم نما و…” اسراء۶۴- “خداوند القائات شیطان را برای کسانیکه در دلهایشان مرض و شقاوت است امتحانی قرار داده است.” حج۵٣- “شیطان گفت: مرا تا روز قیامت مهلت ده. و فرمود که مهلت داده شده ای.” اعراف١۴- “هر که از یاد خدا روی برگرداند شیطان را بسراغش می فرستیم تا قرین او باشد.” زخرف٣۶- “شیطان به امر خدا بسراغ هر متکبر کذابی می رود…” و …. .
کتاب شیطان شناسی ص ۶