شیطان شناسی

شیطان نه نقاش است و نه مهندس و نه هیچ کار دیگری دارد جز نجوا کردن در گوش آدمی و القای الفاظ و مفاهیم وارونه در اندیشه اش تا هر دروغ و شبهه ای را راست گرداند. “و شیطان ذهنیات آنها را برایشان عین حق جلوه داد و همه پیرویش کردند جز اندکی از مؤمنان.” سبأ٢٠- پس ذهن پرستی از هر نوع علمی و فلسفی و مذهبی و اخلاقی و عرفانی یکی از مهمترین دامهای تسخیر شیطان است که فلسفه ها و مکاتب صرفاً ذهنی و ایده آلیستی جملگی مکاتب شیطانی و مذاهب اصالت “ظن” هستند: “بدانید که ذهن هرگز به حق نمیرسد.” قرآن- باید دانست که ذهن پرستی جدای عقل و تعقل است که در این باب

به تفضیل در کتاب “در جستجوی عقل” سخن نموده ایم! و باید دانست که هسته مرکزی “من” همانا ذهنیت و اندیشه گری خود-محور است. در حالیکه عقل و تعقل، نور برخاسته از تفکرات قلبی مؤمن و متکی بر ولایت الهی در مردان خداست که خود انوار عقول حق هستند. و این سئوال الهی در قرآن کریم بیانگر همین راز بزرگ است: “خداوند از شما مؤمنان سئوالی دارد تفکر کنید تا هدایت شوید: آیا پیروی از خدا، حق تر است یا پیروی از انسانی که خداوند هدایتش نموده است؟” و سپس خود خداوند چنین پاسخ فرموده است: بدانید اکثر مردمان هوای نفس خود را خدا مینامند و این شرک و ظلم عظیم است!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com