شیطان شناسی

من عاقل، من فیلسوف، من عابد، من عارف، من ساجد، من خّیر، من خداپرست و من عاشق و هر من دیگری یک لانه شیطان و یک مخلوق عدمی و نابودگر است. ولی من دزد، من زناکار، من رباخوار، من خسیس، من ذلیل و علیل و حقیر و… دیگر شیطانی نیست بلکه این من های بد جملگی محصول آن من های خوب هستند و گندشان در آمده است پس دیگر شیطان با این من ها کاری ندارد مگر اینکه باز گردد تا توجیه و تقدیس و تبرئه شان نماید تا این بار عارفانه تر و عاشقانه تر و ایثارگرانه تر دزدی و ربا و زنا کنند. پس بدان که شیطان یک فیلسوف است یک عارف، عاشق و سفسطه گری حرفه ای که هر آن با منطق و توجیه و

عباراتی جدیدتر و پیچیده تر به میدان می آید تا آدمی را بسوی نابودگری و فساد ترغیب نماید. شیطان، احمق نیست بلکه یک فیلسوف و نطاق سفسطه گر و مکار و تردستی است که البته در نزد اهل تعقل و معرفت بی بنیاد و رسوا است. “بدانید مکرهای شیطان فاقد هر حجتی و بی بنیاد است.” قرآن- اگر بزرگترین هنر شیطان زیباسازی زشتی ها در نظر بشر است پس ابزار کارش فقط الفاظ و عناوین و مفاهیم زیبا و مقدس و عارفانه و دینی و عاشقانه و هنرمندانه و شاعرانه است. به یاد آوریم که در صف مقدم منکران دین محمد(ص) شاعران و فلاسفه قرار داشتند و بیهوده نیست که خداوند در کتابش ما را از پیروی شاعران منع کرده و شاعران و پیروانشان را گمراه خوانده است.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۰
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com