شیطان شناسی

پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و من شناسی های تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در هر مرحله ای شیطانی کشف و طرد و لعن میشود و بتدریج نفس از شیطان پاک می گردد: “ای اهل ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را حکمت آموزد و از نجواهای شیطان پاک کند…” قرآن کریم- اطاعت از رسول زنده و تعلیم عرفان و حکمت تنها راه رهائی و پاک شدن از نجواها و الهامات و القائات شیطان در هوش و حواس و اندیشه و دل است. پس تنها راه تطهیر و

تزکیه نفس از پلیدیهای شیطان تعقل عرفانی است: “آنهائی که تعقل نمی کنند خداوند آنها را پاک نمی سازد.” قرآن کریم- چون این من ها پاک شدند و نفس از ظلمات و ناپاکیهای شیطانی منزه گردید فطرت و هویت الهی آشکار می شود. پس کل جریان تطهیر و تزکیه نفس از ناپاکیها و شیطنت ها همان جریان معرفت نفس و حکمت و عرفان عملی تحت ارادت عملی پیر طریقت است. پس دو نوع ادراک و تفکر و احساس و فهم داریم: منی و هوئی: شیطانی و الهی! که یکی موجب عدم یابی و دیگری وجودیابی است یکی ناری و دیگری نوری است. یکی قحطی زا و آتشین است و دیگری عزت آفرین و بی نیازکننده!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com