شیطان شناسی

هر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده ای که تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند شیطانی است: “شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد.” قرآن! و هر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده ای که تو را هوتر و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و سخی تر می سازد رحمانی و وجودزاست و مردم دوست! “هر که ایمان آورده و اعمالش را به صلح آورد خداوند وی را با مردم دوست می سازد و مردم را هم دوست او می کند.” قرآن کریم- زیرا نور وجود و رحمت خدا فراگیر و جهانی است ولی عدمیت و شقاوت و کفر، منحصر به فرد و محبوس در تن و خودپرست و خصم همگان است و همه را دشمن می دارد. این دو نوع

ادراک از جهان و جهانیان و از خویشتن است: درک اعلائی و اسفلی! شیطان اندیشه، من و منیت زاست. شیطان حواس پنجگانه، تن و تنیت پرست است. شیطان دل و عاطفه هم سکسی و عورت پرست می باشد. و هر انسانی مخلوق ادراک و فهم خویش از جهان است به دو صورت نوری و ناری یا بهشتی و جهنمی! ادراک شیطانی در فعالیتهای بشری منجر به دوزخ زندگیش می شود و ادراک رحمانی هم منجر به بهشت وجود می گردد: “آنانکه بهشت را می خواهند بدانند که ما هر کسی را از علمش می آفرینیم.” قرآن کریم.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۱
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com