شیطان شناسی

آنچه را که بواسطه هوش و حواس و اندیشه و احساس خود درک می کنیم به فعل می آوریم یعنی می آفرینیم خود را هر آن در ظهور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بهشتی یا جهنمی! و بواسطه گفتار و رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار و اعمال ما خود مخلوق ادراک ما هستند. گفتار راست و دروغ ما، رفتار صادقانه یا ریاکارانه ما و اعمال صالحانه یا خصمانه ما! خداوند بواسطه اعمال ما، ما را می آفریند و هدایت یا ضلالت ما را رهبری می کند: “اوست خدائی که شما و همه اعمالتان را آفریده است.” و لذا به ما امر فرموده که: “اراده نکنید جز به اراده او!” قرآن- پس آدمی یا به اراده

منِ خود عمل می کند و حرف می زند و رفتار می نماید و یا به اراده او! اوئی که از زبان رسولان و اولیای خود سخن می کند. آفرینش منی همان آفرینش دوزخی به رهبری شیطان است که البته شیطان هم تحت امر و اراده اوست. و آفرینش اوئی هم آفرینش بهشتی به رهبری امام است که اراده رحمانی اوست و خلق جدید انسان! این آفرینش نو که همان عمر و سرنوشت دنیوی بشر است مخلوق علم و عقل و معرفت و فهمی است که بشر از جهان کسب نموده است بواسطه حواس پنجگانه و ذهن و دلش! در این فعالیت و خلق جدید و ظهور و بروز هم شیطان در کار است در گفتار و رفتار و اعمال و اقدامات و برنامه ریزیها و روابط اجتماعی و امرار معیشت و فعالیتهای دینی و فرهنگی و علمی و هنری و عبادی و امثالهم!
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com