شیطان شناسی

شیطان پس از رسوخش در هوش و حواس و ادراک بشری در عرصه خلق جدید هم صاحب رسالت و رهبری است در القای آرزوهای دنیوی و عشق های دنیاپرستانه و اعمال فاسقانه و وعده های دور و دراز: “ای اهل ایمان بدانید که خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیها پلیدند و از اعمال شیطانی هستند از آنها دوری کنید.” مائده٩٠- “بدانید که مسرفین و افراط کاران برادران شیطانند.” اسراء٢٧- “ای اهل ایمان گامهای شیطان را پیروی نکنید زیرا شما را به فحشاء و منکر امر می کند.” نور٢١- “شیطان اعمال زشت آنها را برایشان تزئین و

زیبا جلوه می دهد.” محمد٢۵- “شیطان شما را وعده می دهد و به آرزوها سرگرم می سازد که جز فریب و غرور نیست.” نساء١٢٠- “آنانکه شیطان را ولی خود ساختند مخلوقات خدا را تبدیل می کنند و جهان را تخریب می نمایند.” نساء١١٩- “ای اهل ایمان هرگز طاغوت(حکومتهای جبار) را به داوری نخوانید و امور خود را بسوی آن نبرید که به ضلالت شیطان دچار می شوید.” نساء۶٠- “شیطان شما را از فقر و نیستی می ترساند و سپس به فحشاء و منکرات امر می کند.” بقره٢۶٨- “کسانیکه ربا میخورند بمانند کسی که شیطان لمسش نموده، دیوانه اند و هیچ تعادلی ندارند.” بقره٢٧۵-
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com