شیطان شناسی

محسوسات و معقولات و یافته های شیطانی و ظلمانی بشر در ذهنش تبدیل به ایده آلها و آرزوهائی می شوند که او را از قحطی وجود و ظلمتی که دچار شده نجات دهند این ایده ها و آرزوها همان القائات و وعده های شیطان هستند که یک دست و پا در حسرت گذشته دارند و دست و پای دگر در دغدغه های آینده. این ایده آلها و آرزوها به جهت تحقق و به کام رسیدگی تبدیل به برنامه ها و شعارهائی در کلام و بیان میشوند که جهت هر چه سریعتر رسیدن به وجود ابدی مجبور به انواع دروغگوئی و سفسطه گری هستند که این مرحله از

خلق جدید شیطانی نیز دمادم با نجواها و القائات دروغین همراه می شود و سپس دستان و پاها و کل قوای فیزیکی بدن و امکانات اقتصادی و فنی به خدمت گرفته می شوند تا هر چه سریعتر این انسان قحطی زده و نابوده را به بهشت ابدی برسانند که در این راه هر مبادله و معامله و تجاوز و ربا و قمار و شرط بندی تا سر حدّ دزدی و غارت اموال دیگران، بخدمت می آیند تا این انسان بیگانه از حیات و هستی حاضر و موجودش را به یک موجودیت توهمی وعده داده شده از طرف شیطان برساند. که این بهشت موعود و مدینه فاضله می تواند یک ایدئولوژی اجتماعی نیز باشد که قومی را بدنبال خود بکشاند.
کتاب شیطان شناسی ص ۲۲
https://t.me/khanjanyaliakbar
www.khanjany.com