شیطان شناسی

 

پس بوضوح درک می کنیم که ابلیس نخستین رسول خدا برای بنی آدم است منتهی نه رسول هدایت بلکه رسول امتحان اخلاص در پرستش است که همانا خالصان و مشرکان و منافقان را به جهنم هدایت می کند و لذا سلطان ضلالت و دوزخ است و حتی رسولان هدایت را هم امتحان میکند و ناخالصیهایشان را رسوا نموده و موجب عذابشان میشود همانطور که موجب رسوائی و عذاب حضرت اّیوب(ع) شد: “به یادآر بنده ما اّیوب را هنگامیکه خدایش را صدا کرد که: پروردگارا شیطان مرا لمس کرده و به عذاب افکنده است.” ص۴١- همانطور که موجب القای تردید و
شبهه در ابراهیم خلیل(ع) گردید و امثالهم!
کتاب شیطان شناسی ص ۷