معراج ۹

هستي شناسي چیست؟

هستی شناسی آن نگاهی به واقعیت است که حقیقت نهان و آرمانی آن واقعیت را در عین موجودیتش عیان و بیان کند یعنی بایستی هستی را و هستی ِ بایستی را. پس هستی شناسی همان نگرش توحیدی به پدیده هاست که واقعیت را عین حقیقت می یابد پس این نگرشی کاملا ً عرفانی تا سرحد وحدت وجود است که خدا را در جهان می جوید. این نگرش قیامتی نیز می باشد که از فراسوی خیر و شر و بود و نبود و باید و نباید بر واقعیتی می تابد. به زبان دیگر این نگرش به معنای کامل کلمه همان رئالیزم فوق تاریخی است و به لحاظ اخلاقی برخاسته از مقام رضای کامل است و شناختی از منظر خود خداوند. پس هستی شناسی حاصل غایت خداشناسی می باشد.
آنگاه که هر چیزی دقیقاً و کاملا ً همانست که باید باشد بدان معناست که در این جایگاه معرفتی، فکر عین واقعیت است و این مقام توحید وجودی می باشد و موحد کامل جز این نیست. زیرا فکر ذاتاً آرمانگرا و نافی واقعیت است و بر اساس حق جویی خاص خودش. پس هستی شناسی همان حق بینی است. پس یک هستی شناس در واقع انسان کامل و عارف واصل است چون علی (ع) که جز خدا نمی بیند و لذا عاشق است بر همه عالم. پس هستی شناسی عالیترین حد از عشق می باشد و حاصل عشق عرفانی. بنابراین آنچه که تحت عنوان هستی شناسی (ontology) در فلسفه غرب مطرح است حداکثر تلاشی برای رسیدن به هستی شناسی است مثل کل فلسفه غرب که مقدمه ای بر عرفان است.
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۳ ص ۹۹

 

 

آدم و حوا آخرالزمان اشراق امامت امام زمان انسان کامل ایدز برزخ بهشت تناسخ جهنم معراج ۹ حلاج حکمت حکومت اسلامی خداشناسی خودکشی دجال  دکتر علی شریعتی زرتشت شفاعت صادق هدایت معراج ۹  طب اسلامی  ظهور امام زمان عرفان اسلامی عرفان حلقه علائم ظهور عذاب غیبت فلسفه نماز معراج ۹  قیامت کرامت متافیزیک معراج مولانا مولوی مهدی موعود نجات هایدگر ابرانسان ابن عربی ادگار آلن پو اسرار صلوة اسلام شناسی اگزیستانسیالیزم معراج ۹  امام شناسی اوشو بوبر پدیده شناسی تأویل قرآن تشیع تئوسوفی  حقیقت محمدی معراج ۹ حکمت الاشراق خاتمیت خداشناسی خلق جدید خودشناسی رجعت حسینی روزبهان بقلی زایش عرفانی سیر و سلوک عرفانی شناخت شناسی معراج ۹  شیطان شناسی علم توحید عشق عرفانی عرفان درمانی علی شناسی عرفان شیعی فاطمه شناسی فلسفه ازدواج و زناشوئی فلسفه بیماری معراج ۹  فلسفه عشق  فلسفه سینما فلسفه دین فلسفه زندگی  فلسفه طلاق فلسفه ظهور  فلسفه گناه فلسفه مرگ فلسفه ملاصدرا معراج ۹  فمینیزم کریشنامورتی لقاءالله ماورای طبیعت معرفت نفس منجی موعود منجی آخرالزمان ناجی موعود معراج ۹  ناجی آخرالزمان نیچه ولایت وجودی  وحدت وجود وجه الله یاسپرس هرمنوتیک