ازدواج و زناشویی

ازدواج و زناشویی

معنای ازدواج ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن. این ھمان ھستی من – توئی
است . آدمی تا قبل از ازدواج یک ھستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و
برای خویشتن. ھمه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی
وجود...
شریعتی

شریعتی

یکبار دگر شریعتی خرداد ۸۶ است و دقیقاً سی سال از رحلت حیرت آور دکتر شریعتی می گذرد. به این مناسبت میل دارم که دست از دین و عرفان و رسالت و ایدئولوژی و درمان و… بکشم و درباره پیر و محبوب نا دیده ام سخن بگویم. قبل از این در مقاله «افسانه من و شریعتی» مختصری گفتم و...
آخرالزمان

آخرالزمان

تعریف « آخرالزمان » آخرالزمان مرحله و وضعیتی از تاریخ بشر است که در ھمه مذاھب بزرگ جھان از قبیل ھندوئیزم، زرتشت، یھود، مسیحیت و اسلام از آن سخن رفته و درباره اش پیشگوئی ھا شده است. ھمانطور که واژۀ « آخرالزمان » بما خاطر نشان میکند سخن ازپایان تاریخ و ترمینال و...
اوشو و کريشنامورتی

اوشو و کريشنامورتی

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی، کريشنامورتی، کارلوس کاستاندا(دون خوان) اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته ای برای مقام بودایی و برهمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروهای روان گردان و نیهیلیست های رومانتیک...
قیامت

قیامت

 قیامت (السّاعه) از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۵ اثر استاد علی اکبر خانجانی قرآن کریم تنها کتابی است که معنای قیامت را در واژه فلسفه قیامت(السّاعه) بیان کرده است یعنی «هم اکنون.» درست به همین دلیل است که همه اسرار و احکام و معارف قرآنی بر مدار این معنا در حرکت...
عرفان و عشق جنسی

عرفان و عشق جنسی

عرفان از کتاب دائرةالمعارف عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا وماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و در عین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر...