عشق عرفانی و عشق جنسی

عشق عرفانی و عشق جنسی

تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا وماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و در عین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر آورده از حیرت آورترين و تلخ ترين و تراژيكترين تجربیات نیز مي...

شیطان شناسی

در قرآن کریم در ماجرای راز دل کردن دو بهشتی و از سوی دیگر در راز دل گفتن دو جهنمی متوجه می شویم که هیچکس به تنهائی به هیچ جائی نمیرود و هیچ حرکت و رشدی ندارد و هیچ خلق جدیدی را درک و تجربه نمی کند نه رحمانی و نه ظلمانی! هر کسی به همراهی و دوستی با یک انسان دیگر است...

شیطان شناسی

شیطان شناسی سختی رابطه با دوست دوست(خواهران و برادران ایمانی) در اینست که آدمی عدمیت و استضعاف ازلی خود را در آئینه دوستی با آنها مشاهده می کند که بایستی آنرا تصدیق کند و نور وجود و روحش را برای امام سجده و تسبیح نماید در غیر اینصورت لاجرم دچار تنفیس و ظلمت شیطان...

شیطان شناسی

شیطان شناسی و کلام آخر اینکه هیچ انسان مؤمنی بدون تعاملی صالحانه و دوستانه با یک مؤمن دیگر نمی تواند در رابطه با پیر و امامش از نفس خود شیطان زدائی کند و بسوی پروردگارش هدایت گردد همانطور که هیچ گروه و جامعه شیعی نمیتواند بدون تعامل صالحانه با سائر گروههای شیعی...

شیطان شناسی

شیطان شناسی در حقیقت استکبار و عداوت در میان پیروان هر پیامبر یا امام یا عارف و یا عالم و فقیهی همان معضله انکار دوست دوست و تنفیس ابلیس است همانطور که امروزه شاهدیم که این استکبار و ریاست طلبی و فرقه گرائی در میان مسلمین و همچنین شیعیان سرمنشأ تمام بدبختی های آنهاست...

شیطان شناسی

شیطان شناسی حال از منظر ارزش حیاتی دوست دوست به اهمیت و عظمت واقعه غدیر خم بنگریم که چیزی جز معرفی دوست دوست و بنیانگذاری جامعه مثلث ایمانی نبود زیرا واقعه غدیر فقط معرفی علی بعنوان امام و وصی نبود زیرا این مسئله مطلقاً تازگی نداشت آنچه که در این واقعه امری کاملاً...

شیطان شناسی از آنجائی که امام یا پیر طریقت که خود حامل روحی از جانب پروردگار است مظهر رحمت و کرم و شفاعت و سخاوت است مریدان و مؤمنان را در نور محبتش غره می سازد و از آنجائی که این نومؤمنان به معرفت و عصمت ذاتی نرسیده اند بسرعت به این رحمت و کرم امام متکبر و مغرور...

شیطان شناسی

شیطان شناسی از لحاظ تاریخی می دانیم که مذهب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از: علی(ع)، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر. که بتدریج این افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای...

شیطان شناسی

شیطان شناسی و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی که دارای امامی زنده و پیر طریقت هستند امری حیاتی تر از موضوع “دوست دوست” وجود ندارد که پیش از این در سائر آثارمان به تفصیل پرداخته ایم و در اینجا تذکر این نکته واجب است که بدانیم امر هدایت یک امری تماماً در...

شیطان شناسی

شیطان شناسی باید دانست که امروزه بزرگترین جهاد و چالش برای مؤمنان خالص که تحت ولایت اولیای الهی زیست می کنند همانا نظام طاغوت بین المللی و استکبار جهانی و سلطه همه جائی شیطان آریل از یکسو و وسوسه فرهنگ مشرکانه بر اکثریت جامعه بشری در سوی دیگر قرار دارد که همان وسواس...

شیطان شناسی

شیطان شناسی استکبار، استضعاف، استشراک که غایتش می شود: استوجاد، استعدام، استنفاق! این سه واژه بیانگر سه ماهیت از برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است که خداوند به وی اعطا نموده است که حاصلش سه واژه مشهور قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق! که سه نوع انتخاب است:...

شیطان شناسی

شیطان شناسی اینان همان اهالی اشتراک و اختلاط و التقاط هستند که همیشه در بین حق و باطل سرگردانند زیرا نمی خواهند انتخاب کنند به همین دلیل همواره بستر و محمل اجرائی همه مظالم و مفاسد می باشند چرا که در عالم خلقت هیچ حقی برتر از حق اختیار و انتخاب نیست که مختص انسان است...

شیطان شناسی

شیطان شناسی اینست که در قرآن کریم شاهدیم که شیطان با مخلصین یعنی کسانی که انتخابی صادقانه کرده و خالصانه استعدام خود را پذیرفته و وجود را برای خدا و امام تسبیح می کنند هیچ کاری ندارد ولی بر صراط یعنی راه دین و هدایت به کمین می نشیند و مؤمنان مشرک را وسوسه و گمراه می...

شیطان شناسی

شیطان شناسی باید دانست که تعداد اندکی از مردمان به یکی از این دو انتخاب دست می زنند: استکبار یا استضعاف، استوجاد یا استعدام! ولی اکثریت مردمان دارای چنین جسارت یا شهامتی نیستند که به چنین انتخاب قطعی و کاملی دست بزنند یعنی یا عدمیت خود را انکار نموده و ادعای وجود...

شیطان شناسی

شیطان شناسی هنگامیکه انسان تحت الشعاع روح الهی و نور اسمائی پروردگار بر عدمیت ازلی خود آگاه و بینا می شود و آنرا انکار و تکذیب نمی کند به مقام سجود و عبودیت حق می رسد و این همان مقام استضعاف است بمعنای پذیرش اشد ضعف خود که همان عدمیت است و چنین انسانی طبق قول الهی...

شیطان شناسی

شیطان شناسی و اینک یکبار دگر از همین منظر به ماهیت روابط بین انسانها باز می گردیم که مهد هدایت و ضلالت و کفر و ایمان و وجود و عدم انسان است. یعنی رابطه ای که در سلسله مراتب ولایت الهی بر سجده و تسبیح و صداقت و ارادت و اطاعت استوار است و طرفین رابطه را بسوی پروردگارشان...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس اینک به ذات دروغگوئی بشر آگاه و بینا میشویم که همان واقعه تنفیس است یعنی منی کردن هو و خودی کردن خدا و به زبان دیگر عدمیت خود را لباس وجود پوشاندن و انکار کردن. و نیز قبلاً نشان دادیم که شیطان و دروغ به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند که تنها دشمن ایمان می...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس در اینجا به حق و ناحقی یا ظلم و عدل روابط بشری می رسیم که چگونه رابطه ای شیطانی است یا الهی و ظلمانی است یا هدایت بخش. و این امر ما را وامی دارد تا به علم درجات و سلسله مراتب ولایت الهی در روابط اجتماعی آگاه شویم که همان بحث امامت است در سلسله مراتب...

شیطان شناسی

شیطان شناسی در اینجا به اصل و اساس معنای کفر ابلیس نسبت به آدم(ع) و کفر اکثر مردمان در قبال انبیای الهی می رسیم و آن مفهوم “تنفیس” است. یعنی منی کردن رحمت و کرامت و شفاعت و روح و نوری که از انبیاء و اولیای الهی دریافت می شود و می دانیم که حضرت...

شیطان شناسی

شیطان شناسی بنابراین باید گفت که سجده ملائک برای آدم(ع) فقط از سر تعبد و جبر نبوده بلکه تحت تأثیر و رشد و هدایت روح و نور علمی و عرفانی آدم قرار گرفتند و این شامل حال ابلیس نیز گردید. پس ابلیس به میزانی که از روح و نور علم آدم برخوردار گردید و خودش را تا حدودی...

شیطان شناسی

شیطان شناسی آیا چگونه بود که ابلیس در قبال حضرت آدم(ع) دچار اندیشه و احساس کبر و انکار و برتری گردید و از امر خدایش در سجده به آدم ابا نمود و کافر شد و کفر را بنا نهاد؟ و چگونه بود که اصلاً خودش را با آدم(ع) قیاس کرد و آنگاه در این قیاس جز برتری جنس و نژاد خود را...

شیطان شناسی

شیطان شناسی “گفت پروردگار تو به ملائک که: من انسانی از گل آفریده و سپس روحم را در او میدمم پس برایش سجده کنید. پس همه ملائک سجده کردند ا ّلا ابلیس که استکبار نمود و احساس برتری کرد و از کافران شد…” ص٧٢-٧۶ ابلیس را در قرآن کریم با محوریت صفت کبر و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی همانطور که هر حقیقتی در اندیشه بشری دارای معنای دوگانه بود نبودی است این بود نبود در سمت خداوند و اولیای الهی مستمراً یگانه تر میشوند و دوگانگی و تضادشان از میان میرود ولی در سمت ابلیس و اولیایش مستمراً دوگانه تر و متناقض تر و ضدتر میشود تا آنجا که دو شقه...

شیطان شناسی و اما در نقطه مقابل طاغوت و حزب شیطان، امام مبین و حزب الله قرار دارد که اعضایش از همه تناقضات و تضادها فرا رفته و مظاهر یگانگی حق گشته اند و احدیت حق جز در وجودشان شناخته و پرستیده نمی شود! در این باب به کتاب “مبانی عرفان امامیه” از اینجانب...

شیطان شناسی

شیطان شناسی شیطان مطلقاً کافر است یعنی بکلی مخالف و منکر و خصم ظهور حق از خلق است و تجلی خدا از بشر! ولی بشر هم خدا را می خواهد و هم شیطان را! هم می خواهد و هم نمی خواهد! تلاش برای بخدمت امیال شیطانی گرفتن فطرت الهی خود منجر به ظهور جهنم گردید و پیدایش...

شیطان شناسی

شیطان شناسی صنعت و تکنولوژی مدرن ظهور جهنم است که قرآن کریم ظهورش را اعلان نموده است که سلطان و امام و اله این جهنم نیز ابلیس است که بقیةالعدم است که هدفش نابودسازی انسان می باشد. و انسان تکنولوژی پرست از لشکریان شیطان و حزب اوست که از فطرت الهی خود بکلی بیگانه و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی که این انکار نعمات و ناشکری آن، اساس تبدیل نعمات و آیات و موجودات هستند و لذا همه علوم تجزیه ای و ترکیبی و تبدیلی آموزه های شیطانند که کمال این علوم در ریاضیات متبلور است که همه امور را همسانسازی و قابل تبدیل میسازد. پس ریاضیات، غایت تعلیمات شیطانی در...

شیطان شناسی

شیطان شناسی هر کسی دارای خناسانی در زندگی است که رهزن عقل و ایمان او هستند که این خناسان معمولاً دارای روابط عاطفی شدیدی با انسان هستند تحت عنوان همسر، فرزند، بستگان نزدیک، دوست، شریک و… . بهترین روش کشف این خناسان به هنگام فکر و ذکر و عبادات است که...

شیطان شناسی

شیطان شناسی بنابراین انسانی که قرار بود مظهر تجلیات پروردگار و ظهور کلمةالله باشد تبدیل به خانه شیطان و خلیفه او و مظهر صفات آتشین و نابودگرش شده است که این همان شیطان انسی است بقول قرآن که چندین نوع و دسته می باشند: لشکریان شیطان، اولیای شیطان، خلفای شیطان و حزب...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس شیطان در عرصه ظهور و بروزش از انسان همین جهنم تکنولوژی و مدرنیزم است که کل بشریت مرید محض اراده او هستند. اینک در این خلق جدید شیطانی و بهشت موعودی که وعده داده بود جهت توجیه و تقدیسش جز دروغ و سفسطه گری چه می ماند: فلسفه ها و نظریه های دروغین، سیاستهای...

شیطان شناسی

شیطان شناسی “و شیطان همه نعمات پروردگارش را انکار کرد.” اسراء٢٧- و می دانیم که نعمات الهی همان عناصر خلق جدید رحمانی و هدایت انسان بسوی مقام خلیفة اللهی است و لذا همه آموزه های شیطانی برای انسان انکار و تبدیل این نعمات است که منطق و روش این تبدیل هم علم...

شیطان شناسی

شیطان شناسی ادراک و دریافت انسان شیطان زده تماماً کافرانه و منکرانه است یعنی هیچ چیزی از نعمات زندگیش را قبول ندارد و از کل حیات و هستی رویگردان است و نظر بر عدم دارد پس همه یافته های حسی و عقلی و قلبی اش عدم زده و تشنه و گرسنه و قحطی زده و بر آستانه نابودی است و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی از یک ذهن قحطی زده و بیگانه از اکنونیت و بیزار از واقعّیت جز آرزو وآرمان چه برمی آید؟ و از زبان چنین ذهن حریص و آتش گرفته ای جز شعار و دروغ پردازی و وعده های دروغین به اطرافیان چه بیان دیگری ممکن است؟ و از دست و پا و موجودیت بی وجود و بیگانه از خود...

شیطان شناسی

شیطان شناسی محسوسات و معقولات و یافته های شیطانی و ظلمانی بشر در ذهنش تبدیل به ایده آلها و آرزوهائی می شوند که او را از قحطی وجود و ظلمتی که دچار شده نجات دهند این ایده ها و آرزوها همان القائات و وعده های شیطان هستند که یک دست و پا در حسرت گذشته دارند و دست و پای...

شیطان شناسی

شیطان شناسی شیطان پس از رسوخش در هوش و حواس و ادراک بشری در عرصه خلق جدید هم صاحب رسالت و رهبری است در القای آرزوهای دنیوی و عشق های دنیاپرستانه و اعمال فاسقانه و وعده های دور و دراز: “ای اهل ایمان بدانید که خمر و قمار و اشکال پرستی(بت) و شرط بندیها پلیدند و از...

شیطان شناسی

شیطان شناسی آنچه را که بواسطه هوش و حواس و اندیشه و احساس خود درک می کنیم به فعل می آوریم یعنی می آفرینیم خود را هر آن در ظهور و بروزی نو و آفرینشی نوری یا ناری، رحمانی یا شیطانی، بهشتی یا جهنمی! و بواسطه گفتار و رفتار و صفات و اقدامات خویش! و گفتار و رفتار و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی هر احساس و اندیشه و باور و دیده و شنیده ای که تو را من تر و مغرورتر و خودپسندتر میکند شیطانی است: “شیطان برای شما کالائی جز غرور ندارد.” قرآن! و هر احساس و اندیشه و باور و شنیده و دیده ای که تو را هوتر و بی من تر و خاشعتر و آرامتر و قانعتر و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس در حقیقت لعن کردن و طرد شیطان از جان خویشتن فقط تحت الشعاع نور عرفان نفس و خودشناسی و من شناسی های تو در تو و نو به نو ممکن می شود که در هر مرحله ای شیطانی کشف و طرد و لعن میشود و بتدریج نفس از شیطان پاک می گردد: “ای اهل ایمان از خدا و رسولش اطاعت...

شیطان شناسی

شیطان شناسی من می دانم، من عارف هستم، من عاشقم، من عابدم و… کانونهای ادراک شیطانی بشر است که هوش و حواس و اندیشه و دل “من” را واژگون و دیوانه می سازد. و انسانی که دل و هوش و حواسش متصل به هوی حق و امام زنده ای نیست از منیت و ادراک شیطانی رهائی ندارد...

شیطان شناسی

شیطان شناسی در حقیقت پیروی از خدای نفس خود همان شیطان پرستی است همانطور که فرموده: “هر که از خود پیروی کرد پرستنده شیطان شد!” پس انسان عاقل و مؤمن بایستی این هسته مرکزی “من” و خدای منی خود را شناخته و تحویل امام و پیر طریقت خود دهد تا نجات...