آخرالزمان خانواده

آخرالزمان خانواده

رابطه جنسی قلمرو معراج روحانی زن و شوهر است فی ذاته! این قلمرو مقدستر از سجاده نماز و حتی مراسم حج است زیرا خداوند از این رابطه درک و شهود می شود و روح طرفین در این رابطه تزکیه و تطهیر می گردد و آماده عبودیت و پرستش خدایش می گردد اگر اهل تقوا و معرفت باشند. و در غیر...
علم رحمت مطلقه

علم رحمت مطلقه

پس دانستیم که دغدغه و عطش خودشناسی گوهره خلق جدید عرفانی است و نور رحمت مطلقه در جان انسان! و این بزرگترین اجر و نعمتی است که خداوند به جانی اعطا می کند که خود اجر مهر و رحمت و سخاوت و دوستی با سائر انسانهاست و بقول علی(ع) “رحم کن تا رحم شوی” یعنی انسانی...
برگزیده ای از کتاب در جستجوی عقل

برگزیده ای از کتاب در جستجوی عقل

انسان متکبّر و کافر قبل از هر چیزی نسبت بخودش کافر و منکر است و نمی خواهد واقعیات وجودی خود و اینهمه ضعف و نادانی و نیازهایش را ببیند و متواضع گردد و بر جای خود نشیند. پس نسبت به عقل و هوش و حواسش بیگانه و کافر می شود. و بیش از هر چیزی گوش خود را بر حقایق می بندد تا...