زندگی برای یک لقمه نان (نگاهی به علم اقتصاد)

زندگی برای یک لقمه نان (نگاهی به علم اقتصاد)

خداوند در حدیث معراج خطاب به رسولش می فرماید ((به بندگانم بگو که آیا پنداشتید که شما را آفریده ام تا زندگی خود را صرف رزق نمائید …)) براستی که این اشرف مخلوقات در عرصه رزق و روزی ذلیل ترین حیوانات است و هر جانوری رزقی با عزت تر و سالمتر از بشر کسب می کند و بی...
برگزیده ای از کتاب در جستجوی عقل

برگزیده ای از کتاب در جستجوی عقل

بدان که معیشت و رزقی جز عقل برای بشر وجود ندارد که حیات بشری را تغذیه نماید و اینست که بشر مدرن در عصر بلعندگی مدامش غرق در انواع بیماری و قحطی و سوء تغذیه است و در هراس از گرسنگی دیوانه گردیده است . همانطور که مثلا قند خون بمعنای فقدان قند در بدن انسان است در حالیکه...
آیا دموکراسی ممکن است ؟

آیا دموکراسی ممکن است ؟

دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم است . حال اگر اکثریت مردم در یک جامعه موٌمن باشند این دموکراسی دینی می شود و در غیر اینصورت دموکراسی کافرانه و یا منافقانه خواهد بود . و اما طبق معرفت قرآنی و همچنین تجربه بشری می دانیم که همواره تا قبل از پیدایش جامعه امام زمانی ،...
برگزیده ای از کتاب دیالکتیک دیالکتیک

برگزیده ای از کتاب دیالکتیک دیالکتیک

امروزه شاهدیم که در محور شعارها و اقدامات تکفیری مسئله حجاب و عفاف قرار دارد و این در حالیست که بوضوح می توان دریافت که اکثر این تکفیری ها دیوانگان جنسی هستند و به لحاظی این جنایت به مثابه انفجار شهوتی افسارگسیخته است که معضله “نکاح جهادی” واضحترین نشانه...