کتاب آخرالزمان خانواده “تمدن بچه ننه”

کتاب آخرالزمان خانواده “تمدن بچه ننه”

غول بچه ننه نام نسلی در آخرالزمان است که بدون ولایت پدری رشد می یابد در نزد مادرانی که قصد دارند فرزندان خود را پرستنده خود سازند و خدائی کنند . که این ننه ها خود تبدیل به شیطانهائی انسی می شوند که گاه به هنگام ناکامی فرزندان خود را به قتل می رسانند . ولی این بچه ننه...