کتاب مذهب اصالت عشق (۹ جلد) – اسرار عشق قرآنی

کتاب مذهب اصالت عشق (۹ جلد) – اسرار عشق قرآنی

عشق شمشیر است آنهم با دو سر          یک سرش بر خود زند یک سر دگر  (ع.خ)   تقدیم به : همه کسانی که تا کنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به این امید که این بار و در...