کتاب فطرت خدا و فطرت بشر منتشر شد (پاییز 94)

کتاب فطرت خدا و فطرت بشر منتشر شد (پاییز 94)

اثر نوشتاری جدید استاد خانجانی با نام فطرت خدا و فطرت بشر (زمینه ای بر علم تاویل و تجلی) (مهرماه 94) منتشر شد .   دانلود کتاب فطرت خدا و فطرت بشر (زمینه ای بر علم تاویل و...