قیامت

قیامت

قیامت تنهائي را دریابید اول اینکه تنهائی یک نمایش و تعمّد نیست بلکه یک احساس و واقعه وجودی است که در هر که رخ نماید به بزرگترین توفیق الهی در آخرالزمان نائل آمده است چرا که آخرالزمان عرصه تفرید و تجرید جبری بشر است منتهی بشر مدرن مستمراً از این واقعه می گریزد و به...
نماز

نماز

فلسفه محکمات و متشابهات در قرآن در قرآن کریم آمده که آیات الهی بر دو دسته اند: محکمات و متشابهات. محکمات همان اصول و ارکان عملی دین خدا هستند که اساس فضایل اخلاقی می باشند مثل صدق، معرفت، توکل، ایمان، یقین، خشوع، صبر، جهاد، انفاق و ایثار. و اما آیات متشابه مربوط به...
شیطان شناسی

شیطان شناسی

چه نباید کرد ؟ بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده هایش پرهیز نمود . بایستی تا حد امکان از جهان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت . بایستی رسانه ها را باور نکرد و تبعیت ننمود . بایستی تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود . بایستی از ریاکاری در دین توبه کرد . بایستی از...
زناشویی

زناشویی

زناشویی حكمت هایي در باب زن کافر: زن کافر فقط زور را درک می کند . مکر زن معلول زور مرد است . زن به شوهر کینه نمی کند الا اینکه مرد به وی پشت کند . زن ریاست طلب فقط در روسپی گری به مقصود می رسد . برای دوستی زناشویی هر یک از طرفین باید خودش باشد . زن بد دهن زنانیِّت...
شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی- دجال

شیطان شناسی- دجال روزی مؤمنی به نزد شیخ آمد و گفت یا شیخ مشکلی دارم . مسئله من اینست که زنی دارم کافر ولی خیلی دوستش می دارم و می دانم که پس از مرگ ، او به جهنّم خواهد رفت و من در فراق او  بهشت من جهنّم می شود. آیا این معمّا راه علا جی دارد ؟ شیخ گفت : یا تو هم باید...