دجّال

دجّال

دجّال حکمت جاوید(دجالیها) هر حقیقتی دجّالی دارد و: دجّال عرفان، لاابالیگری است. دجّال علم، دانشگاه است. دجّال عدل، دموکراسی است. دجّال صدق، بی حیایی است. دجّال ارادت، تقلید است. دجّال حکمت، پزشکی است. دجّال ذکر، ورد است. دجّال عشق، ایثار است. دجّال ایمان، بیمه است....
وحدت وجود

وحدت وجود

وحدت وجود تفاوت انسانها همه انسانها دارای نفس واحدی هستند و آنچه که بعنوان تفاوتها بنظر می رسد مربوط به دو امر است: شرايط بيرونی و ميزان تقوا. شرايط بيرونی همان جبرهای اقتصادی و فرهنگی و سياسی و خانوادگی می باشد که از هر فردی در شرايط  متفاوت هويت هائی متفاوت بارز می...