صادق هدایت

صادق هدایت

صادق هدایت هدایت، آل احمد، شریعتي مثلث هویت مدرن ایرانی-اسلامی دکتر شریعتی در مرگ نابهنگام جلال دچار چنان حزن و حیرتی شده بود که هرگز ماقبل و مابعدش در وی مشاهده نشده بود. خود او عجب است که در میان استادان و معبودهایش هرگز نامی از جلال نبرد در حالی که مرید راستین جلال...