عرفان اسلامی

عرفان اسلامی

عرفان اسلامی پیر و کودک پیری و کودکی دارای خصائل مشترکی هستند که لطافت طبع، رقت دل ، سادگی و صمیمیت از ویژه گیهای ظاهری این اشتراک است. علت اصلی این اشتراک نزدیک بودن به حریم و آستانه آخرت و نیستی است. یکی تازه از نیستی سر برآورده و دیگری بزودی به آن ملحق می شود. این...