بهشت و جهنم و برزخ در مذهب و چه کسی می تواند در بهشت باشد

بهشت و جهنم و برزخ در مذهب و چه کسی می تواند در بهشت باشد

« فلسفە بهشت » چه کسی می تواند در بهشت باشد؟ آدمی اگر همه نیازهایش برآورده باشد و هیچ نگرانی نداشته باشد آنگاه چه کار می کند و به چه چیز می اندیشد. کاری ورای نیاز و فکری ورای هر گرفتاری چیست؟ این باید همان کار ناب و فکر بکر باشد. کاری برای خویشتن خویش و فکری برای خویش...