طب اسلامی

طب اسلامی

طب اسلامی دین درمانی «دروغ»« نخستین امری در همه مذاهب ا لهی و اخلاق و عرف بشری میباشد که نهی گردیده و در دین اسلام «االفساد» و درب دوزخ معرفی شده است که صدها آیه و حدیث بهمراه دارد که نیازی به ذكرش نیست و همگان به آن آگاهند. فطری بودنِ راستی و ملعون بودن دروغگوئی در...