معرفت شناسی

معرفت شناسی

معرفت شناسی بود و نبود به میزانی که مردمان درصورت و اطوار و معارف و باورهای ذهنی و اشکال زندگانی همسان می شوند، تضادهای درونیشان شديدتر شده و تفرقه ها و تضادهای شديدتر آشکار می شود. به میزانی که يک زن و شوهر دارای خصائل و راه و روش و کار مشترکی هستند، با يکديگر دچار...