دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی دکتر شریعتي بازگشت بخویشتن خویش بازگشت به خویشتن خویش در رأس دعوت همه انبیای الهی قرار داشته اسبت تا انسان را به روح انسانی و قدسی اش باز گردانند و از غفلت برهانند. در دوران ما دکتر شریعتی یکی از قدرتمندترین این داعیان بوده است. و به راستی رسالتی...
نیچه

نیچه

نیچه س: چرا در آثارتان اينقدر به روی فردريک نیچه تأکید داريد؟ : نیچه هم می تواند چاهی برای سقوط ابدی باشد و هم پلی برای نجات. اين هر دو در نیچه و آثارش حضور دارد و مخصوصا که مجموعه آثارش در کشورمان و بلکه در جهان ترجمه شده و مطالعه کنندگان بسیاری در نسل جديد به همراه...