تشیع

تشیع

تشیع رابطۀ امام و مأموم ۱- همانطور که گفتیم تشیع چیزی جز رابطۀ امام و مأموم نیست. تمام اسرار و حقایق و حقوق شیعه در این رابطه نهفته است که رابطە بین دو انسانی است که برای خدا و رسیدن به خدا با هم متحد شده اند. ۲- خداوند در رابطه بین مراد و مرید است که آشکار می شود...