عرفان

عرفان

عرفان ویژگیهای مکتب عرفان درمانی عرفان ما، عرفان شعر و مثال و تفسیر فال نیست بلکه عرفان منثور و واقعیت و بیان حال است و لذا نشئه پران است و هرگز ملعبه اهل عیش و رنگ و گنج و کرامت بازی نمی شود زيرا عرفان ما محصول نشئه و بی دردی نیست. عرفان ما عملی است نه توجیهی و...