خداشناسی

خداشناسی

خداشناسی مطمئن ترین روش خداشناسی همه ما خداوند را از طريق تعالیم و عرف وآموزه های اجتماعی می شناسیم ولی اين يک شناخت صرفاً ذهنی و ناکجائی است که گوئی به هرحال خدائی هست ولی اين خدا بسیار به ندرت بکار می آيد و در تجربه روزمره زندگی احساس و فهم نمی شود. اين خدا فقط يک...