معمائي بنام درد دل زناشوئي

معمائي بنام درد دل زناشوئي

حافظ  ۴۵ معمائي بنام درد دل زناشوئي چرا تقریبا ً هیچ زن و شوهری قادر به درد دل گفتن با همدیگر نیست، با هر کسی الا با همدیگر؟ چرا؟ چه بسا آدمی حتی بدترین دشمن خود را برای راز دل گفتن بر همسرش ترجیح می دهد. چرا؟ گوئی که زن و شوهر جدی ترین دشمنان هستند که قرار نیست این...
سه رکن همزیستي

سه رکن همزیستي

جهنم ۱۱ سه رکن همزیستي یک همزیستی پایدار و صالحانه بر سه رکن استوار است: نیاز، اعتقاد، عاطفه. نیازها قلمرو انجام وظیفه اند و بمیزانی که هر فردی وظیفه اش را در قبال طرف مقابل انجام می دهد خود نیز در نیازهایش ارضاء می شود و به ارضائی باعزت می رسد و بی نیاز می گردد. این...
معنای ازدواج

معنای ازدواج

تشیع ۷ معنای ازدواج ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن. این همان هستی من – توئی است. آدمی تاقبل از ازدواج یک هستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و برای خویشتن. همه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی وجود...
فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟

فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟

برزخ ۶   فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟ بالاخره این شعار شیطانی تمدن مالیخولیائی غرب بر پیشانی کشور اسلامی ما هم نشست. و براستی معلوم نیست که مبارزه ما با تهاجم فرهنگی غرب اصلًا چه معمائی است و اصولًا غرب زدگی یعنی چه و مبارزه با استکبار چه معمائی دیالکتیکی شده است. آنگاه که...
فلسفه ولایت زناشوئي

فلسفه ولایت زناشوئي

بهشت ۷ فلسفه ولایت زناشوئي این واضح است که عشق مرد به زن همان عشق ذهنیت و آگاهی او به خویشتن است. عاشق در واقع مرید دل خویش است که دلش امر به وصال با زن محبوبش را می کند. مرد، عاشق امیال و اراده زن نیست بلکه همان میزان تبعیت او از اراده زن هم به نیت وصال و نزدیکی...