غدیر خم: کمال دین و آغاز مذهب عشق

غدیر خم: کمال دین و آغاز مذهب عشق

خودکشی ۸ غدیر خم: کمال دین و آغاز مذهب عشق «امروز دین را بر شما کامل کردیم و نعمت را به غایت رساندیم» – قرآن کریم این آیه در شأن واقعۀ غدیرخم نازل شده است. و اما کمال دین چیست؟ دین بمعنای راهی است که به خدا می رسد و کمال این راه همانا رسیدن به خداست و کمال نعمت...