فلسفۀ خاتمیّت

فلسفۀ خاتمیّت

 شفاعت ۵ فلسفۀ خاتمیّت مسئلۀ ختم نبوت در اسلام یکی از پیچیده ترین مسائل اعتقادی مسلمین است که بندرت هم کسی شهامت شرح این مسئله را می یابد زیرا خطر ارتداد بهمراه دارد. این واقعیت را می دانیم که همه مذاهب جهان در طول تاریخ حامل معنائی از ختم نبوّت و رسالت برای خود و...
چند مسئلۀ مبرم دیني از علمای شیعي

چند مسئلۀ مبرم دیني از علمای شیعي

زرتشت ۶  چند مسئلۀ مبرم دیني از علمای شیعي – آیا ختم نبوت به معنای پایان ارتباط بشر با خداست؟ اگر چنین است پس چرا اسلام را کمال دین نامیده اند. این کمال چیست؟ – چرا دین اسلام را دین آخرالزمان نامیده اند؟ آخرالزمان به چه معنائی است و زمانش کی است و فرق...