هر چیزی سه تاست «سوگند به مثلث»

هر چیزی سه تاست «سوگند به مثلث»

طب اسلامی ۶ هر چیزی سه تاست «سوگند به مثلث» در قرآن کریم خداوند به مثلث سوگند یاد کرده است (اصناف ثلاثه)– در سورۀ «واقعه» نیز سخن از «ازواج ثلاثه» است که سه یارند: یار دست راست، یار دست چپ و یار مقرّب که با توصیف آشکاری یک مثلث بهشتی هستند. در سوره «مجادله» نیز...