(معرفي یك واژۀ جدید) « تَجنّن»

(معرفي یك واژۀ جدید) « تَجنّن»

طب اسلامی ۷ (معرفي یك واژۀ جدید) « تَجنّن» تجنّن مثل تحقق، توحش، تظاهر، تفاخر، تذبذب، تجدد و ….تجنّن که به نظر می رسد یک واژه من در آوردی باشد به معنای خود را به عمد جن زده و دیوانه نشان دادن است: جنون نمایی! به تجربه و تحقیق و مشاهده دقیق به این نتیجه بدیهی...