داغ سخن

داغ سخن

متافیزیک ۹ هر سخنی که آدمی را درد آورد و به فغان و عربده بکشد حجّتی انکار ناپذیر از حقانیّت آن سخن است. مثلا ً هیچ زنی همچون زن بدکاره از لفظ «بدکاره» به عربده نمی آید و اگر این اتهام به زن سالمی زده شود پوزخندی می زند و می رود و دلش به حماقت افترا زن می سوزد. این...
مكتب آبستره یا تصوّف هنری

مكتب آبستره یا تصوّف هنری

قیامت ۶ مكتب آبستره یا تصوّف هنری آبستره نهضت فلسفی – هنری است که در جستجوی جهان تک عنصری و توحیدی بوده است. به لحاظی دیگر عصر پسامدرن عصر آبستره کردن امور است. آبستره در زبان لاتین به معنای مجرد و محض و خالص و ناب است. واژۀ abestrect متشکل از پیشوند ab به معنای نفی...
بیتل ها (Beatles) باني موسیقي پاپ در جهان

بیتل ها (Beatles) باني موسیقي پاپ در جهان

فلسفه ۵ بیتل ها (Beatles) باني موسیقي پاپ در جهان موسیقی پاپ به لحاظ لغت به معنای موسیقی مردمی است که احساسات توده ها را بیان می کند. این موسیقی در حقیقت جایگزین همان موسیقی فولکلور جهان ماقبل از صنعت است. وقتی گروه بیتلها در اوج شهرت جهانی بودند ایدئولوگهای جهان...