«بیانیۀ جهاني معرفت نفس»

«بیانیۀ جهاني معرفت نفس»

مولوی ۹ «بیانیۀ جهاني معرفت نفس» *خود را بشناس تا جهان در مقابل تو به سخن آید. سقراط حکیم *خود را بشناس تا خدا را بشناسی. لائوتزو (حکیم چین باستان) *ای انسان، تو خود تمام جهانی. اوپانیشاد (کتاب مقدس هندو) *بهشت در درون توست پس روی به خود نما. ودا *ای مؤمنان چرا در...