مرگ خدا

مرگ خدا

مهدی موعود ۱ مرگ خدا نیچه فیلسوف شهیر آلمانی مرگ خدا را اعلان کرده است و چنین ادعائی از جانب یک فیلسوف به غایت عجیب و کودکانه است. انکار وجود خدا امری تازه نیست ولی مردن خدا چیزی جدید است که در فهم فلسفی نمی آید. پیرزن داغدیده ای را می شاناختم که حدود ده تن از عزیزانش...