ساختار زندگي فردی

ساختار زندگي فردی

وحدت وجود ۳ ساختار زندگي فردی اگر زندگی هر فرد بشری را همچون يک ساختمان در نظر آوريم دارای يک زيربنا و استخوان بندی و ستونها و سفت کاری است که معمولًا از ديدها پنهان می باشد و يک روبنا و تزئين و نرمکاری و دکوراسيون است که در معرض ديد می باشد: زيربنا و روبنا: پنهان و...
فلسفه امپریالیزم جهاني

فلسفه امپریالیزم جهاني

نجات ۲ فلسفه امپریالیزم جهاني امپرياليزم، نماد و تعين تاريخی کفر و کبر و ستمگری بشر بر روی زمين است و عمری به اندازه عمر بنی آدم دارد. نخستين امپرياليزم بالقوه همانا قابيل فرزند آدم ابوالبشر بود که از فرط کبر و بخل خود به ناحق بواسطه نخستين ابزار و اسلحه خود که گويا...