افسانۀ روشنفکری دینی

افسانۀ روشنفکری دینی

هایدگر ۵ افسانۀ روشنفکری دینی روشنفکری دينی سابقه ای حداقل دو هزارساله در جهان دارد که يک سرش در يونان باستان و عصر سقراط و افلاطون است و سر دگرش در چین باستان و عصر لائوتزو و کنفسیوس قرار دارد. و این هر دو سر در عرفان اسلامی– ايرانی به هم رسید و به اوج شکوفايی نائل...